Formandens beretning 2015

2015 har været et godt og innovativt år for Egedal Erhvervsforening. Meget af det vil jeg komme ind på her i denne beretning.
Men vi starter med at skrue tiden nogle år tilbage.

Som mange af jer ved, opstod Egedal Erhvervsforening i 2012.
Som en konsekvens af kommune sammenlægningen besluttede vi også at lægge de to erhvervsforeninger, Ølstykke og Stenløse sammen. Ønsket var at kunne dække hele Egedal Kommune, og resultatet blev Egedal Erhvervsforening. Det har været lidt nede – og lidt oppe. Men nu er vi på vej op og som det er nu, tæller vi knapt 100 medlemmer – og det er medlemmer på tværs af alle brancher.
For at udvide kredsen og interesseområderne har vi i bestyrelsen besluttet også at inddrage erhvervsdrivende fra mere kreative erhverv.  Det vil yderligere styrke den stemme, som vi taler med, og ligger som en direkte konsekvens af erfaringerne fra vores første kombinerede erhvervs, kultur og livsstilsmesse, Egedal for alle.

Egedal for alle blev primært sat i værk for at vise omverden – og ikke mindst borgere og erhvervsvirksomheder – hvilke virksomheder og muligheder vi kan tilbyde i Egedal kommune. Samt at styrke mulighederne for netværk og samarbejde virksomhederne imellem. På den måde bliver det lettere at udnytte de ressourcer, vi har.

Rigtigt mange af disse intentioner er lykkedes: På trods af massiv regn fandt 2500 glade borgere lørdag 5. september vej til Smørum Kultur og Idrætscenter. Her oplevede de trommespil, syrisk folkedans, modeshow med genbrugsmaterialer og kommunens politikere på en anderledes slap line, end man ellers er vant til. Foruden alt det andet som kommunen, kommunens erhvervsdrivende og kulturelt aktive – kunstnerne og foreningerne – havde valgt at bidrage med.
Egedal for alle blev udført som et fornemt samarbejde mellem kommunens erhvervsdrivende og i samarbejde og dialog med kommunens ansatte og politikere. Også på dette punkt kunne vi konstatere: Egedal for alle var en succes!

Dialog mellem Erhvervsforeningen og kommunen har der også været i arbejdet henimod Egedal Kommunes Erhvervspolitik 2016-2019, vedtaget af Byrådet, 16. december 2015. I meget store træk kan vi derfor også nikke ja til de konklusioner, analyser og intentioner, som kommunen gør rede for i Erhvervspolitikken.

Det hedder blandt andet:
De traditionelle erhverv og en struktur med mange små virksomheder har vist sig at være en styrke…
Målet er, at rammerne skal bidrage til at skabe vækst og arbejdspladser ved at sikre fremtidens arbejdskraft, udvikle erhvervsområderne, nedbryde barriererne for at drive virksomhed og indgå i strategiske og udbytterige samarbejder med relevante parter. Det er Byrådets ønske, at erhvervspolitikken tager udgangspunkt i en styrket dialog med virksomhederne…

Som forening er vi klar til denne dialog, ligesom vi vil lægge os i selen for yderligere at styrke den stærke Iværksætterkultur og risikovillighed, der allerede er til stede i Egedal Kommune.
For at det skal ske skal vi forsøge at styrke følgende evner hos vores medlemmer:
– Iværksætteri – dette forudsætter innovation og risikovillighed.
– samarbejde med andre brancher og områder – dette forudsætter fordomsfrihed og nysgerrighed.
– kontakt og vekselvirkning med skoler og uddannelsesinstitutioner – dette forudsætter evner til formidling og overskud til samme.

Og det sidste punkt er netop én af grundene til at vi også arbejder sammen med kommunens ungdomsskole, Ung Egedal. Som formand for erhvervsforeningen er jeg medlem af ungdomsskole bestyrelse ligesom flere af bestyrelsens medlemmer på forskellig vis samarbejder med Ung Egedal.

I forhold til kommunens erhvervsstrategi er det også vigtigt at tilføje, at vi i Erhvervsforeningen repræsenterer virksomheder på tværs af brancher, erfaringer og aldre. Ligesom kommunen mener vi, at det giver god mening at støtte nye virksomheder. Men samtidigt ser vi meget gerne, at vores kommune bevarer og udbygger det erhverv, som allerede er der.

Vi ser frem til det fortsatte samarbejde med kommunen omkring iværksættelsen af dette, og påpeger i samme åndedrag, at det giver god mening at sammenfatte kommunens netop vedtagne erhvervspolitik med nogle af de tiltag, som anbefales i Erhvervs- og vækstministeriets ‘Vækst og udvikling i hele Danmark’.
For eksempel ønsker Erhvervs- og Vækstministeren at fremme specielt de små og mellemstore virksomheders muligheder for at finde risikovillig kapital gennem Dansk Vækstkapital II.
Derudover er bedre mobildækning og bredbånd også et centralt emne i ’Vækst og udvikling i hele Danmark’. Det sidste emne er meget aktuelt i Egedal Kommune, hvor mange virksomheder oplever problemer med manglende mobildækning.

Det er noget af det, vi vil. Ligesom med alt det andet vi vil, gælder det, at alt dette kun kan lade sig gøre sammen med jer, med jeres opbakning, med jeres deltagelse, med jeres bidrag og inputs. En af de måder som I, som medlemmer, er aktive på, er ved at deltage i vores arrangementer. Men også ved at byde ind med egne arrangementer. Ting, emner og viden, som I mener, kunne være interessant og givtigt for andre medlemmer af foreningen at få indblik i. Kom frit frem, brug os og brug hinanden. Flere af vores medlemmer har benyttet sig af muligheden for at tilbyde workshops. Og det vil vi fortsætte med i 2016.

Det er vel det, man har en sådan forening til…

Til slut vil jeg takke bestyrelsen samt hele arbejdsgruppen bag Egedal for Alle, der også repræsenterer erhvervsdrivende udenfor bestyrelsen, for det kæmpe arbejde der er udført i løbet af året.

Det er nu sjovt at være med i bestyrelsen af Egedals Erhvervsforening. Vi kan se, at der sker noget og vi tror på, at det nytter noget.