Vedtægter

Egedal Erhvervsforening er en aktiv forening, hvor vi blandt andet opfordrer vores medlemmer til at byde ind med deres tilbud, aktiviteter og ønsker.

Som i alle andre foreninger er den årlige generalforsamling den øverste myndighed.
Har du spørgsmål til foreningen kan du finde kontaktpersonerne under menupunktet Kontakt

Vedtægter for Egedal Erhvervsforening

§1 Foreningens navn er Egedal Erhvervsforening. Foreningens hjemsted er Egedal Kommune. Foreningens adresse er c/o den til enhver tid fungerende formand eller sekretær.

 • 2 Foreningens formål er at være interesseorganisation for alle offentligt registrerede erhvervsdrivende i Egedal Kommune.
  Foreningen arbejder for erhvervsfremme i kommunen med særlig fokus på:
  – at sikre de bedst mulige vilkår for foreningens medlemmer også i lokalområderne
  – at fastholde lokale arrangementer med et socialt og oplysende indhold
  – at formidle viden og medvirke til erfaringsudveksling
  – at være sparringspartner for iværksættere
  – at hjælpe nye virksomheder med at finde sig til rette
  – at sikre de bedst mulige rådgivningsfaciliteter med afsæt i lokale behov.
  Foreningen ønsker at tiltrække alle typer af virksomheder inden for detailhandel og håndværk, produktion, skoler, offentlige forsyningsvirksomheder og aktiviteter inden for sport, kultur og turisme af betydning for erhvervsudvikling og trivsel
 • 3 Foreningen optager som medlemmer alle erhvervsdrivende og erhvervsgrupper i Egedal Kommune og alle erhvervsdrivende, hvor ejeren er bosat i Egedal Kommune.
 • 4 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kontingentet fastsættes af den årlige generalforsamling, og opkræves én gang årligt efter generalforsamlingens afholdelse. Har et medlem undladt at betale kontingent, og ikke betaler inden 30 dage efter påkrav, kan bestyrelsen ekskludere det pågældende medlem. Genoptagelse som medlem af foreningen kan kun ske når restance til og med eksklusionstidspunktet er betalt.
 • 5 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året i januar kvartal. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt anmeldes til formanden tidligst 4 uger før – og senest 8 dage før en generalforsamling.
 • 6 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt indgiver begæring herom til formanden, ledsaget af en skriftlig motiveret dagsorden.
 • 7 Enhver generalforsamling skal af bestyrelsen indvarsles skriftligt, tidligst en måned og senest 14 dage før dens afholdelse. Indkaldelse til den årlige ordinære generalforsamling skal indeholde dagsorden i henhold til § 10 med tilhørende relevante bilag.
 • 8 Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, bortset fra de tilfælde, hvor dagsordenen indeholder forslag til vedtægtsændringer og forslag om foreningens opløsning, jfr. § 12. Generalforsamlingen kan alene behandle spørgsmål og/eller forslag, der er angivet i den med indkaldelsen fremsendte dagsorden.§9 Forhandlingerne på enhver generalforsamling ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.
 • 9 På den ordinære generalforsamling foretages:
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af årsrapport og budget
  4. Vedtagelse af kontingent for det i pkt. 3 fremlagte budget
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af mindst 5 bestyrelsesmedlemmer. Det skal tilstræbes, at mindst et medlem skal repræsentere henholdsvis detailhandel, produktion og servicefag/konsulent virksomhed.
  7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
  8. Valg af revisor
  9. Valg af revisorsuppleant
  10. Eventuelt
 • 11 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
 • 12 Til ændring af foreningens vedtægter eller beslutning om foreningens opløsning fordres, at mindst 1/3 af medlemmerne er til stede på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen eller opløsningen.
 • 13 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 • 14 Foreningen ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på mindst 5 medlemmer.
 • 15 Foreningen tegnes af formanden eller af næstformanden og kassereren i forening.
 • 16 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode af 2 år. 3 bestyrelsesmedlemmer valgt med højeste stemmetal ved den stiftende generalforsamling er valgt for 2 år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer valgt ved den stiftende generalforsamling er valgt for 1 år. Ved efterfølgende ordinære generalforsamlinger vælges bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder sin bestyrelsespost indtræder suppleanten i det afgående bestyrelsesmedlems resterende valgperiode. Suppleanter til bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
 • 17 Til at revidere foreningens regnskab vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant, der vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
 • 18 Ved vakance kan bestyrelsen supplere sig med nye medlemmer i stedet for de fratrådte. Kommer antallet af medlemmer under 3, skal bestyrelsen snarest supplere sig, så antallet bliver mindst 5. De indtrådte medlemmer funger i en periode, der svarer til resten af den periode, de udtrådte medlemmer skulle have siddet i. Såfremt bestyrelsen ønsker at supplere sig med mere end 3 suppleanter, skal generalforsamlingen indkaldes til valg af disse yderligere suppleanter.
 • 19 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer samt en sekretær. Der føres referater over bestyrelsens og generalforsamlingens beslutninger.
 • 20 Bestyrelsen nedsætter de udvalg, den måtte finde hensigtsmæssigt i forhold til de forskellige arbejdsopgaver og aktiviteter i foreningen. Udvalgene arbejder under bestyrelsens instruktion, men under ansvar overfor Generalforsamlingen. Der kan i henhold til denne bestemmelse nedsættes udvalg med det formål at gennemføre brugerbetalte særarrangementer. Regnskab for sådanne arrangementer aflægges særskilt ved den ordinære generalforsamling.
 • 21 Formanden er foreningens officielle repræsentant og talsmand. Formanden kan henvise evt. interesserede til at søge oplysninger hos det bestyrelsesmedlem, der er specielt orienteret om emnet.
 • 22
  Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler. Midlerne anbringes på en konto i et pengeinstitut og beløb anvises af foreningens kasserer og attesteres af formand eller næstformand.
 • 23 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 • 24 Møder i bestyrelsen indkaldes af formanden eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
 • 25 Hvis det besluttes at foreningen skal opløses, kan midlerne, der beror i foreningen, efter generalforsamlingens bestemmelse skænkes til velgørende formål eller overgå til en evt. ny forening, der har som formål at arbejde for erhvervsfremme i kommunen.
 • 26 Udmeldelse af erhvervsforeningen skal ske skriftligt med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Efter bestyrelsens indstilling til en ordinær generalforsamling, kan generalforsamlingen beslutte at ophæve et medlems medlemsskab af foreningen.
 • 27 Medlemmerne inklusive bestyrelsen hæfter overfor foreningen alene med det af dem indbetalte kontingent.

Således vedtaget på Generalforsamlingen, tirsdag 15. marts 2016, i Stenløse Kulturhus.